Integritetspolicy

1. Inledning
Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för A to K AB (”A to K”) som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med tillämplig dataskydds lagstiftning. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver A to K:s behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

2. Integritetspolicyns tillämpningsområde

2.1 För vem gäller policyn
Denna Integritetspolicy är tillämplig på individer som är kandidater, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till A to K.

2.2 För vad gäller policyn
Denna Integritetspolicy reglerar hur A to K samlar in och behandlar personuppgifter för vårt tjänsteutbud som är livsmedel och kosttillskott (”Tjänsten”) Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som A to K har en affärsrelation till så som leverantörer och kunder.

2.3 När gäller inte policyn
Ibland annonseras tjänster från A to K på utomstående webbplatser som inte ägs eller administreras av A to K. A to K har inte granskat dessa webbplatser eller övriga webbplatser som innehåller länkar till A to K:s webbsida. Denna Integritetspolicy är inte tillämplig på behandling av personuppgifter som sker på sådana webbplatser och A to K är inte ansvarigt för personuppgiftsbehandling på webbplatser som inte är en del av A to K:s webbplats. A to K:s Integritetspolicy är inte heller tillämplig på behandling som utförs av testföretag.

3. Behandling av personuppgifter
A to K:s hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till A to K.

3.1 För dig som är kandidat eller anställd
3.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. A to K behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter.
A to K behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna:
(a) tillhandahålla Tjänsten till A to K:s kunder och erbjuda dig möjlighet att vara en del av Tjänsten;
(b) administrera vår relation till dig

3.1.2 Personuppgifter
Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att A to K behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.
Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter A to K behandlar och hur A to K kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

3.1.2.1 Kandidat
De personuppgifter A to K behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar till A to K via post eller e-post.
De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av Tjänsten m.m.
För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från A to K lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att A to K behandlar sådant fotografi.
Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.
Det kan även i vissa situationer vara nödvändigt för A to K att inhämta ditt godkännande för att begära in kreditupplysning via externt kreditupplysningsföretag.
A to K kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3.1.2.2 Anställda
De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under punkt 3.1.2.1 (Kandidat), bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter. A to K kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att A to K ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare. För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du med uppmaning från A to K lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att A to K behandlar sådant fotografi.

3.1.3 Sparande av personuppgifter
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. De uppgifter du registrerar i din profil eller som A to K registrerar i A to K:s verksamhetssystem kommer att sparas så länge som ditt konto är aktivt, under pågående avtalsrelation och därefter, i vissa fall, för en period som följer av lag. Ditt konto räknas som inaktivt om du inte har loggat in på det under en sådan längre period som ger A to K skäl att tro att dina personuppgifter har blivit inaktuella eller du återkallat ditt samtycke till A to K:s behandling av dina personuppgifter.
A to K kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:
(a) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år;
(b) anställningsavtal, under innevarande år och därefter tio (10) år;
(c) kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år; och
(d) kontrolluppgifter, tills dess att A to K:s pensionsåtaganden upphört.

3.2 För dig som är kund eller leverantör

3.2.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen av Tjänsten eller tillhandahållandet av Tjänsten.
A to K behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt A to K eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter.
A to K behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:
(a) ni ska kunna ta del av Tjänsten eller tillhandahålla andra tjänster till A to K;
(b) administrera vår relation till er;
(c) möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2.2 Personuppgifter
Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar ni ert samtycke till att A to K behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter om era anställda och/eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Ni bekräftar även att ni innan lämnandet av samtycket har fått godkännande för A to K:s personuppgiftshantering i enlighet med denna Integritetspolicy från samtliga berörda individer.

A to K kan även begära att individen lämnar ytterligare personuppgifter än vad som anges nedan. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3.2.2.1 Kunder
A to K kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2.2.2 Leverantörer
A to K kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under punkt 3.2.2.1 (Kunder) och 3.1.2.1 (Kandidat) och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av Tjänsten, för att säkerställa en bra leverans av tjänster till A to K samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

3.2.3 Lagring av personuppgifter
Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. A to K sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.
A to K kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i:
(a) ansöknings- och rekryteringsprocesser, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år;
(b) kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år.

3.3 Användande av A to K:s webbplats och cookies
För en närmare beskrivning av den personuppgiftsbehandling som sker när du använder A to K:s webbplats, och A to K:s användning av cookies se nedan.
A to K använder nödvändiga cookies som behövs för att Webbplatserna ska fungera korrekt och är nödvändiga för att du ska kunna förflytta dig på en Webbplats och använda dess funktioner. Du behöver inte godkänna absolut nödvändiga cookies eftersom de krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du begär.

Webbplatserna använder sig även av cookies som gör det möjligt att optimera Webbplatsernas funktioner, för att förbättra din upplevelse och för att individualisera framtida besök genom att komma ihåg dina användarpreferenser

4. Skyddet för personuppgifter
A to K har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. A to K:s anställda är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa A to K:s regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

5. Delning av personuppgifter mellan bolag i United Invest Nordic-koncernen
A to K delar som huvudregel personuppgifter som härrör från kandidat, anställd, kunds och leverantörs anställda med samtliga bolag inom United Invest Nordic-koncernen i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna. Delning är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna erbjuda kandidater och anställda relevanta och spännande uppdrag och erbjuda den bästa kompetensen för A to K:s kunder och öppna för nya affärsrelationer.
Känsliga personuppgifter delas som huvudregel inte mellan bolagen i United Invest Nordic-koncernen. Innan en delning av känsliga personuppgifter sker gör A to K alltid en bedömning om huruvida en sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för samt om det behövs ytterligare samtycke till delningen eller om det finns lagstöd för att dela personuppgifterna.
En förutsättning för delning av personuppgifter mellan bolag i United Invest Nordic-koncernen är att den företas i enlighet med denna Integritetspolicy och relevant personuppgiftslagstiftning.

6. Delning av personuppgifter utanför bolag i United Invest Nordic-koncernen
A to K kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till en A to K kund, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten. A to K kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom A to K:s leverantörer för vår verksamhet, teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag eller leverantörer som hanterar jobbsökningar för vår räkning. Parter som A to K kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. Om A to K lämnar ut personuppgifter till A to K leverantörer utanför EES kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.
Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall A to K omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

7. Personuppgiftsansvarig
A to K AB, 556978-5578
Detta bolag är personuppgiftsansvarigt för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

8. Dina rättigheter
Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till A to K på adress Kommendörsgatan 30, 114 48 Stockholm, få besked om vilka personuppgifter som A to K behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

9. Ändringar i denna integritetspolicy
A to K förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till A to K:s personuppgiftsbehandling.

10. Kontakta oss
Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta [email protected]